JARDÍN COSMOPOLITA

Zhan jun yuan (Zhao jun's lament)

Inedit Chine. Musique ancienne de Chang'an,

Qu Wen-jun. China, 1991

Asia oriental